18 maart 2014

Debatavond PvdA- afdeling Bergen op Zoom

Afgelopen donderdagavond , 13 maart, vond er een debatavond plaats in café het Zwijnshoofd. Deze avond werd georganiseerd door de PvdA-afdeling Bergen op Zoom.

Het debat richtte zich op drie grote thema’s, namelijk de inrichting van de zorg, arbeidsmigratie en de rol van de PvdA raadsleden de komende raadsperiode.

Dit artikeltje is bedoeld u inzicht te geven in de thema’s die op de debatavond zijn bediscussieerd.

Zorg en Welzijn
Niet alleen in euro’s denken

Ondanks het feit dat Tweede Kamerlid Otwin van Dijk verhinderd was als gevolg stemmingen in de Tweede Kamer diezelfde avond, was de discussie over in de inrichting Zorg en Welzijn in onze gemeente, stevig.

Mag je nu wel of geen vrijwilligers inzetten in de zorg? Leidt dat dan niet tot verdringing van betaalde krachten? Eén van de aanwezigen is werkzaam in de zorg en maakte duidelijk dat dit niet tot verdringing leidt. Wat blijkt namelijk? Vrijwilligers kunnen nooit ingezet kunnen worden op de gehele zorg die mensen nodig hebben. Medische handelingen uitvoeren is niet aan de orde.

Op deeltaken zijn vrijwilligers goed in te zetten, bijvoorbeeld bij het verstrekken van maaltijden. Zij ontlasten daarmee de professionele verzorgers. Ook maken vrijwilligers het mogelijk dat de zorgontvangers ook extra aandacht krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van het maken van een wandeling, het mogelijk maken dat zij met excursies meekunnen etcetera. Een duidelijk verhaal. De PvdA stelt zich echter ook op het standpunt dat zorgverleners gekwalificeerde krachten moeten zijn die met op breed takenpakket kunnen worden ingezet: Minder verschillende gezichten voor hen die zorg ontvangen, resulterend in meer aandacht voor hen.

De PvdA gaat initiatieven die de zorg innoveren faciliteren. Voorstellen hiertoe zullen in de gemeenteraad omarmd worden. Zij rekent op de kennis en ervaring van zorgverleners om die innovatie mogelijk te maken. De PvdA zal zich op haar beurt sterk maken voor een sociaal innovatiefonds om die initiatieven te faciliteren.

De veranderingen in de zorg zijn bij de PvdA in goede en sociale handen. Er moet in de gemeente een menswaardig basisvoorzieningenniveau zijn waar burgers gebruik van kunnen maken. Als zij zelf geen aanspraak kunnen maken, rekent de PvdA er op  dat het sociale netwerk van die burgers  die aanspraak voor hen doen. Een wijkgerichte benadering vindt de PvdA daarom een belangrijke succesfactor in de toegang tot zorg.

De PvdA vindt het belangrijk dat de kwaliteitsbeleving van onze burgers bij genoten zorg door burgers zelf te laten beoordelen (en niet door de zorgaanbieder zelf!). Enerzijds door het inrichten van een ombudsfunctie, anderzijds door evaluaties die uitgevoerd worden door een onafhankelijke organisatie. Bevindingen zullen effect krijgen in de contractering met zorgaanbieders. Daarom vindt de PvdA het belangrijk om de contracten tussen de gemeente en zorgaanbieders van tijdelijke aard te laten zijn. Zij gaat voor kwaliteit in de zorg, die kwaliteit bepaalt u.

Verenigingen die sociale aandacht hebben voor hun leden, of de zwakkeren in de samenleving, worden beloond. Hoe? Dat wordt in samenspraak bepaald.

Mag er, in deze tijd waarin er middelen beschikbaar gesteld worden, een inkomensafhankelijke afweging gemaakt worden in het al dan niet beschikbaar krijgen van bijvoorbeeld een rollator? Hier zullen nog vele discussies over gevoerd worden. De standpunten hierover  lopen uiteen.

Arbeidsmigratie
Iedereen een dak boven zijn hoofd

Tijdens het ‘canvassen’ zijn kandidaat gemeenteraadsleden regelmatig aangesproken over de komst en aanwezigheid van arbeidsmigranten.  Dus door één van hen ter sprake gebracht op de debatavond. Stelling: Omdat arbeidsmigranten voor lagere lonen werken, komen anderen niet meer aan het werk.

De PvdA Bergen op Zoom heeft hierop een duidelijk standpunt. De grenzen zijn open, dat is landelijk beleid. Arbeidsmigranten moeten CAO-conform worden betaald. Er moet een scheiding zijn tussen werk en huisvesting. Hiermee houden wordt de leefbaarheid in wijken goed gehouden. Dat betekent ook dat de gemeente de huisvesting van arbeidsmigranten goed en menswaardig laat zijn.

Rol van PvdA gemeenteraadsleden
Onze kennis is up to date

De kandidaat gemeenteraadsleden van de PvdA willen hun kader-stellende rol inrichten op kwaliteit en innovatie. Alleen sturen op €’s is niet de oplossing voor alles. Zij zijn zich er terdege van bewust dat er op verschillende beleidsterreinen vernieuwing moet plaatsvinden. Onze kandidaat gemeenteraadsleden zullen dus niet meedoen aan incidentpolitiek. Dat bent u echter van ons al gewend.  Vernieuwing moet tijd krijgen om succesvol te zijn. Onze kandidaten zich mede daarom blijvend voeden met inhoudskennis van de beleidsthema’s  en ervaringskennis van u.