Door op 17 juli 2016

Inbreng PvdA beleidskader: Burgemeester en wethouders Bergen op Zoom te passief!

De Partij van de Arbeid heeft tijdens bespreking van het beleidskader duidelijk gemaakt waar dit college van burgemeester en wethouders in tekort schiet. Wij streven naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin het niet uitmaakt welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten én beperkingen iemand heeft. Een samenleving waarin actief wordt gecommuniceerd naar mensen die op eigen kracht niet mee kunnen doen in onze samenleving. Dit college klopt zich te veel op haar borst over allerlei activiteiten die ze ontplooit om te communiceren, maar vergeet hierbij helaas dat grote groepen mensen de boot missen. Communicatie wordt niet aangepast op deze groepen ouderen, zwakkeren in de samenleving, maar ook 1ste generatie gastarbeiders. Het college heeft toegezegd dat zij bij haar communicatie speciale aandacht zal hebben voor deze groepen.

Wij hebben wederom aandacht voor onze wijken gevraagd. Vanuit de wijken kunnen onderwerpen zoals Zorg en Veiligheid worden aangepakt. Zo hebben wij gepleit voor een betere en duidelijke inzet van de wijkverpleegkundige. Zij kunnen een signaalfunctie vervullen voor eventuele problemen in de wijk op het gebied van Zorg. Vooral in achterstandswijken. Ook hebben we gevraagd om inzet van meer BOA’s. Zij kunnen een link zijn tussen buurtpreventie en de wijkagent. Als we de BOA meer bevoegdheden geven kunnen zij tevens BOA meer problemen zoals op het gebied van afval en overlast aanpakken. De motie die we hebben ingediend betreffende BOA’s is met grote meerderheid door de raad aangenomen.

De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen jaren vaker gepleit voor meer aandacht op het gebied van onderwijs. Uitval moet gereduceerd worden tot nul! Iedereen moet evenveel kansen krijgen. En er moet intensief contact zijn met onderwijsinstellingen zodat ‘problemen’ vroegtijdig en preventief kunnen worden aangepakt. Het college heeft toegezegd dit op te pakken.

Natuurlijk hebben we uitgebreid stil gestaan bij Werk en Inkomen. We hebben de afgelopen jaren ontzettend veel energie gestoken in plannen om werkgelegenheid te trekken na de sluiting van Philip Morris. Nu blijkt dat Philip Morris weer kleinschalig gaat produceren en de hele verkoop van de locatie niet door gaat, hebben we het gevoel dat die energie voor niets is geweest. Ook zijn we van mening dat het college helemaal niet ‘aan het stuur zit’ omdat dit voor hen ook als een complete verrassing is gekomen. We hebben tevens gevraagd om een intensievere samenwerking met de regio om als regio werkgelegenheid aan te trekken; en dit dus niet alleen als gemeente op te willen lossen.

We hebben een motie ingediend betreffende etnisch profileren. De motie, die de burgemeester oproept om in gesprek te gaan met politie en etnisch profileren tegen te gaan, heeft ook een grote meerderheid gehaald in de raad. Helaas heeft onze motie om de eigen bijdrage voor mensen in de WMO af te schaffen, het niet gehaald.

Over gebouw T zijn we duidelijk geweest. Die moet openblijven. Gebouw T is uniek. Niet alleen voor Bergen op Zoom, maar voor de hele regio. We hebben wel als voorwaarde gesteld dat gebouw T er alles aan doet om haar financiële plaatje op orde te krijgen. Het kan niet zo zijn dat de gemeente elke volgende periode weer een extra financiële injectie geeft.

Het doet ons als fractie goed dat andere politieke partijen meerdere malen tijdens hun betoog naar ons hebben verwezen. En dat de media uitgebreid aandacht heeft besteed aan ons betoog. Wij zullen er alles aan doen om de aankomende periode dit college te houden aan de toezeggingen die ze heeft gedaan.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn fractiegenoten. Adbelaziz Danjaoui, die het initiatief heeft genomen voor de aangenomen moties en deze ook heeft geschreven. En Han Verbeem, die positief kritisch mee heeft geschreven aan het PvdA betoog.

Sahin Ergec, fractievoorzitter PvdA Bergen op Zoom