Linkse Directe: Groene farce

Door Christy Lebeau op 27 april 2019

Linkse Directe’ is de nieuwe rubriek van de PvdA Bergen op Zoom. Elke twee weken wordt een column geplaatst van een actief PvdA lid. Dit kan een fractielid of een bestuurslid zijn. De columns zijn politiek gerelateerd. De columns worden geplaatst op de website en op onze Facebook. Hieronder leest u de derde Linkse Directe ‘Groene farce’ geschreven door ons burgerlid Christy Lebeau.

Groene farse

Bij besluit van 19 december 2018 heeft de raad het bestemmingsplan “Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg” vastgesteld. Met het plan worden verschillende ontwikkelingen mogelijk gemaakt die onderdeel zullen gaan uitmaken van het te realiseren Landschapspark Bergsche Heide.

Zo hebben de gronden in het plangebied voornamelijk de bestemming “Recreatie” en zijn zij onder andere bestemd voor fastfoodrestaurants en een hotel. Daarnaast is aan gronden binnen het plangebied de bestemming “Verkeer” toegekend, bestemd voor een verkooppunt van motorbrandstoffen waar, naast de traditionele fossiele brandstoffen, ook duurzame brandstoffen zal worden aangeboden. Hiernaast maakt het bestemmingsplan een nieuwe ontsluitingsweg mogelijk en hebben twee afzonderlijke plandelen die in het beekdal van de Kraggeloop liggen een natuurbestemming gekregen.

Tegen vaststelling van bovenstaand bestemmingsplan is beroep ingesteld en is de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Aangevoerd is dat de raad niet heeft verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Brabantse Wal niet worden aangetast als gevolg van de verschillende ontwikkelingen die met het plan mogelijk worden gemaakt. Niet alleen leidt het plan tot een toename van de stikstofdepositie op het al door stikstof overbelaste gebied Brabantse Wal en is het onderzoek naar cumulatieve effecten onvolledig, hiernaast is in het onderzoek ten onrechte rekening is gehouden met mogelijke positieve effecten op natuurwaarden. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof, waarin geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar is voor het gebied Brabantse Wal, achten verzoekers het, gezien het voorgaande, dan ook vreemd dat een toename van stikstofdepositie als gevolg van het plan door de Raad wél aanvaardbaar wordt geacht.

Saillant detail in dezen: coalitiepartij GroenLinks als groot voorstander van voornoemde ontwikkelingen in het bestemmingsplan. Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan achtte GroenLinks de natuur in dezen zelfs van onderschikt belang.
De meerderheid van de raad, inclusief GroenLinks, heeft zich op het standpunt gesteld dat het plan zonder passende beoordeling vast kon worden gesteld. Echter is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niét uitgesloten dat het plan significante gevolgen kan hebben voor de Brabantse Wal, gezien de eerdergenoemde toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurwaarden die momenteel al overbelast zijn. Op grond van de Wet natuurbescherming had door de raad dientengevolge een passende beoordeling gemaakt moeten worden, in de vorm van een op grond van de Wet milieubeheer verplicht milieueffectrapport. Dat hier door nota bene GroenLinks niet op is gehamerd voor vaststelling, is gezien de kernwaarden van deze partij, nogal vreemd.

De betrokken natuurbelangen, alsmede de onomkeerbare gevolgen die kunnen ontstaan wanneer het bestemmingsplan in werking treedt, mede met het voorgaande in aanmerking genomen, heeft de Raad van State bij wijze van voorlopige voorziening doen beslissen het besluit van de raad van de gemeente Bergen op Zoom van 19 december 2018, met uitzondering van de afzonderlijke plandelen met de bestemming “Natuur” waarop de ontwikkelingen zijn voorzien, te schorsen.

PvdA Bergen op Zoom is dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het verplichte milieueffectenrapport en, mochten hier negatieve effecten op natuurwaarden uit blijken, naar de reactie van coalitiepartij GroenLinks op deze zogenaamd “onnodige” passende beoordeling.

 

Vorige Linkse Directes zijn hier te vinden: