5 oktober 2014

PvdA wil snel een plan voor de huishoudelijke zorg in Bergen op Zoom

Om banen in de huishoudelijke dienstverlening te behouden, maken veel gemeenten plannen om te profiteren van de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Dat schrijven staatssecretaris Van Rijn (VWS), en minister Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn inmiddels 108 plannen voor 154 gemeenten ingediend. Van Rijn: “Indien deze plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan leidt dit ertoe dat op jaarbasis gemiddeld ongeveer 14 duizend mensen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in 2015 en 2016”. Het kabinet heeft hier de komende 2 jaar in totaal 190 miljoen euro voor beschikbaar. Minister Asscher is blij dat zoveel gemeenten bereid zijn om mee te doen: “Dit leidt tot echte banen en mensen kunnen op deze manier hun huishoudelijke hulp behouden. Maar we gaan door met het voorkomen van ontslagen in de zorg. We zijn er nog niet”.

Vandaag vrijdag 3 oktober is dat het nieuws dat ons bereikt via alle media. In de bijgaande brief van de minister en de staatssecretaris vindt u uitgebreide informatie. Minister Asscher is blij dat zoveel gemeenten bereid zijn om mee te doen. Maar dan dienen wel uiterlijk 15 oktober de plannen aangemeld te worden. Ik citeer uit de brief:

“De gemeenten die op basis van de versnelde procedure een plan hebben ingediend, ontvangen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken na indiening van het plan daarover een beslissing met daarbij uiteraard de vermelding van de hoogte van de decentralisatie-uitkering die de gemeente zal ontvangen.

De oorspronkelijk procedure, waarbij gemeenten tot 15 oktober een intentieverklaring kunnen indienen blijft onverkort van toepassing. Dit zal naar onze stellige verwachting nog tot een aantal plannen van gemeenten leiden die er aan zullen bijdragen dat een substantieel extra aantal mensen in de huishoudelijke hulp in loondienst zullen kunnen blijven werken.”

In de lijst met gemeenten die inmiddels plannen hebben ingediend die als bijlage bij de kamerbrief is gevoegd, ontbreekt de gemeente Bergen op Zoom. Onze vraag is simpel: Waarom?

Het zal duidelijk zijn dat de zeer PvdA grote waarde hecht aan de bereikbaarheid van zorg en dat geldt zeker ook voor de huishoudelijke hulp. Het verbaast ons dan ook zeer, dat er nog geen plannen zijn ingediend vanuit Bergen op Zoom. Niet alleen in het belang van bereikbare en betaalbare zorg, maar zeker ook vanwege de eerder gemaakte afspraken over een maximale inspanning om de werkgelegenheid te bevorderen.

Gezien de actualiteit en de genoemde deadline, vragen wij u mondeling te reageren op onze vraag in de eerstkomende raadscommissie M&M van 7 oktober aanstaande (of zoveel eerder). De leden van de commissie vragen wij onze vraag en uw reactie te betrekken bij de behandeling van de beleidsnota en verordening WMO.