25 juli 2014

Reactie op bezwaarschrift ‘Bestemmingsplan Buitengebied Noord en reactie aanwijzing’

Geacht college,

De Partij van de Arbeid reageert hierbij op raadsmededeling RMD14-0020 ‘Bestemmingsplan Buitengebied Noord en reactie aanwijzing’. U vraagt de fracties of het ingediende bezwaarschrift gehandhaafd of ingetrokken dient te worden.

Het moge duidelijk zijn dat de PvdA van mening is, dat het beroepschrift ingetrokken moet worden. Wij achten de inzet van middelen voor deze juridische procedure een zinloze verspilling van gemeenschapsgeld. Zowel de fractie als onze toenmalige portefeuillehouder hebben al gewaarschuwd voor deze uitkomst en voor het wekken van valse verwachtingen bij de indieners van de betreffende zienswijzen. Wat ons betreft is aangetoond dat de PvdA fractie het eerlijke verhaal vertelde in de richting van de indieners. Een verhaal dat bovendien, in tegenstelling tot amendement 1 van dit bestemmingsplan, ook recht deed aan een aantal door de gemeenteraad zelf vastgestelde kaders inzake goede ruimtelijke ordening.

Als argument voor het indienen van een beroep spreekt u over het “unanieme oordeel om de amendementen aan te nemen”. Het amendement waar tegen de reactieve aanwijzingen zich echter richten (onderwerpen amendement 1) is absoluut niet unaniem aangenomen. Niet alleen de PvdA was hier tegen. Dit amendement is aangenomen met 18 stemmen voor en 14 tegen! Hoezo unaniem?

De PvdA neemt nadrukkelijk afstand van deze verkeerde voorstelling van zaken en vindt dit zelfs misleidend. Wij gaan er van uit dat dit geen opzet is en dat het college deze vergissing corrigeert.

Met vriendelijke groeten,

PvdA afdeling Bergen op Zoom