Door op 28 oktober 2015

Schriftelijke vragen Catharina complex

De PvdA fractie heeft deze schriftelijke vragen gesteld aan het college.


 

Bergen op Zoom, 27 oktober 2015

Onderwerp; Artikel 39 betreffende Catharinacomplex

Geacht College,

Middels een brief zijn wij geïnformeerd over de onderhandelingen tussen Stadlander en  stichting tanteLouise-Vivensis betreffende het Catharinacomplex. Hierin lezen wij o.a. dat Stadlander u gevraagd heeft naar randvoorwaarden en eerder gemaakte afspraken met stichting tanteLouise-Vivensis. Ook lezen wij dat de onderhandelingen tussen Stadlander en tanteLouise zijn mislukt.

Wij betreuren dit heel erg daar Bergen op Zoom behoefte heeft aan adequate woningen voor een groeiende groep zelfstandig wonende ouderen met een toekomstige zorgvraag, maar ook voor onze jongeren die willen starten op de woonmarkt. Ontwikkelingen vanuit Stadlander kunnen hier een grote bijdrage aan leveren.

De ontwikkeling van het Catharinacomplex levert bovendien een belangrijke positieve bijdrage voor het aangrenzende plein en de geplande parkeergarage is van groot belang voor de parkeerproblematiek in de binnenstad. Bovendien leidt de huidige leegstand tot verpaupering en neemt de kans op vandalisme toe.

Gezien deze belangen zijn wij van mening dat de gemeente in dit traject een actievere rol moet spelen.

Onze vragen:

  • In hoeverre is het College tot nu toe betrokken geweest, in ondersteunende, adviserende, of bemiddelende zin, bij de overdracht van het zorgcomplex?
  • Kan het College aangeven, welke inspanningen ze al heeft gedaan rondom het Catharinaplein conform de opgave in het Pleinenplan?
  • Is het college bereid het initiatief te nemen om met stichting tanteLouise-Vivensis en Stadlander in gesprek te gaan om te zien of de gemeente de onderhandelingen rond het Catharinacomplex kan herstarten?
  • Welke andere acties gaat het College ondernemen om de verkoop danwel ontwikkeling van deze locatie vlot te trekken, om verval en leegstand te voorkomen? Anders dan initiatieven vanuit de markt afwachten?

Wij horen graag van u binnen de gestelde termijn hiervoor.

Vriendelijke groeten,

Sahin Ergec

Vicefractievoorzitter Bergen op Zoom