Door op 10 mei 2017

Collegevragen: Kennis en intelligentie niet genoeg voor redzaamheid.

Door de PvdA fractie zijn in het kader van artikel 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder van Bergen op Zoom. In dit artikel wordt de achtergrond daarvan weergegeven.


De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft 24 april jl. zijn nieuwe rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’gepresenteerd. Naast denkvermogen is’doenvermogen’volgens de WRR minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleidingen en tegenslag. Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker op momenten dat het leven tegenzit, zoals bij een echtscheiding, faillissement of ontslag. En soms is het juist de overheid die mensen minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in het ‘doenvermogen’ van burgers.

Zelfredzaam zijn. Hoe doe je dat? Is dat moeilijk? Wat is de rol van je temperament, je opleiding, stress in je leven en andere factoren? De WRR onderzocht het. In ‘Weten is nog geen doen’ geeft de WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, aan hoe realistisch het is dat overheden verlangen dat je jezelf kunt redden in de samenleving. Lang niet alle burgers zijn onder alle omstandigheden hiertoe in staat. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep ‘kwetsbaren’ zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. Dat is niet omdat hun intelligentie of kennis tekortschiet, maar omdat er een beroep wordt gedaan op allerlei andere mentale vermogens, zoals het vermogen om in actie te komen, om het hoofd voldoende koel te houden, en om vast te houden aan goede voornemens”, zo is te lezen in ‘Weten is nog geen doen’.

Doenvermogen

Intelligentie, taal en rekenvaardigheid, zijn van belang. Maar informatie wegen en een rationele keuze maken valt nog steeds niet mee. Bovendien heb je ook nog ‘doenvermogen’ nodig. Denk aan een doel stellen en een plan maken, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleidingen en tegenslag.

PvdA vragen aan het college van B&W over Kennis en intelligentie niet genoeg voor redzaamheid

Link: Samenvatting-WRR-rapport-Weten-is-nog-geen-doen

Link: R097-Weten-is-nog-geen-doen.pdf