27 februari 2015

Werkbezoek PvdA Rijkstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Een geslaagd werkbezoek in West-Brabant  en Zeeland op vrijdag 20 februari 2015, georganiseerd door Flip Aertssen uit Bergen op Zoom, helaas was hij om privé redenen afwezig.
Het werkbezoek is begeleid door Yusuf Kaplan (Kandidaatnr.9 Provinciale Staten/voorzitter PvdA afd. Bergen op Zoom), Wendy de Koning-Bogers uit Ossendrecht (Kandidaat nr.2 Waterschap Brabantse Delta/secretaris PvdA afd. Woensdrecht) en Tiny Arts (Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom).

Het werkbezoek stond in het teken van de verzilting van het Volkerak-Zoommeer en wat betekend dit in de toekomst voor milieu, landbouw, visserij en recreatie.

Vertrek met de bus met ongeveer 25 personen via de Brabantse Waterlinie Fort de Roovere  over de polderwegen naar De Heen.

Brabantse Waterlinie is een project waar de belangen van de stedelijke wateropgave, natuurherstel en cultuurhistorie tot een uniek project hebben geleid. Een kijkje genomen op één van de dijken van dit Fort. De ‘loopgraaf door het water’ stond overigens vol water om vriesschade te voorkomen.
De gebroeders Visser uit de Heen (Telers van spruiten en ijsbergsla) hebben een goede indruk gegeven over de noodzaak van zoetwater toevoer voor hun bestaansrecht. Niettemin zijn deze landbouwers positief over het verziltingsbesluit, de blauwalg brengt namelijk ook veel problemen met zich mee.

De rit vervolgde langs het informatiecentrum waterberging Volkerak-Zoommeer bij de sluis Beneden Sas, waarbij de projectleider van het Waterschap Brabantse Delta en Henk Kramer van de aannemerscombinatie Van Oord-KWS ons een korte presentatie gaven over de werkzaamheden. Dit project staat overigens geheel los van de verziltingsplannen, maar is wel in het belang van het waterberging . Het Volkerak-Zoommeer wordt bij mogelijke overstromingen van rivieren hiervoor gebruikt.

Daarna zijn we op Waterrijk Oesterdam ontvangen door eigenaren, zij vertelden over hoe het recreatiepark ontstaan is en welke hindernissen ze hiervoor hebben moeten nemen. De blauwalg is voor het park een grote plaag, ze zijn voor elke aanpak om dit tegen te gaan. Daarnaast heeft het park ook nog te maken met het project Ruimte voor de Rivier (waterberging bij overstromingen van rivieren tijdens stormvloed). Ondanks de vele natuurlijke tegenslagen hopen ze op goede tijden en zijn ze positief over de toekomstige ontwikkelingen voor het recreatiepark.
De heer Kees van der Vlugt als vertegenwoordiger van de natuurorganisaties in Zuidwest heeft ons meegenomen in de positieve en negatieve gevolgen van het verziltingsproces met name over de flora en fauna. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi zag deze presentatie als een waardevolle inbreng.

Op het visserijbedrijf Kooistra Schot  op het eiland Tholen worden we door De heer Kooistra ontvangen, het bedrijf vist nu al beroepsmatig op het Volkerak-Zoommeer. Vroeger leefde ze hoofdzakelijk van de paling, maar met het ontstaan van de deltawerken zijn ze overgestapt destijds naar zoetwatervissen zoals baars. Hij ziet de veranderingen naar een zout milieu met vertrouwen tegemoet en ziet nieuwe kansen o.a. op het gebied van de mosselteelt. Ook hebben ze zich ontwikkeld in waterkwaliteit en waterbeheer.  Ze zijn innovatief en zien bedreigen eerder als kansen bij de verzilting van het Volkerak-Zoommeer.

We sluiten de boeiende werkdag af bij het Fletcherstadsparkhotel, waarvan je op de Binnenschelde van Bergen op Zoom kijkt, deze is ontstaan na de aanleg de Oesterdam. De Binnenschelde staat echter niet in directe verbinding met het Volkerak-Zoommeer. Het functioneren als een recreatieplas voor de gemeente Bergen op Zoom is alleen mogelijk als de kwaliteit gewaarborgd is. Door heer Tiny Arts van de gemeente Bergen op Zoom worden we uitgedaagd om na te denken over mogelijkheden van verzilting van de binnenschelde.

Het programma was top vertelde de lijsttrekker PvdA Brabant Stijn Smeulders en de aandacht uit Den Haag van 2de Kamerleden (Lutz Jacobi & Henk Leenders) en senator Wouter van Zandbrink ook. Verder waren er verschillende kandidaten aanwezig voor het Waterschap Brabantse Delta, de Provinciale Staten en regionale fractieleden.