Verkiezingsprogramma 2014

Ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014. In 2014 woorden vertellen we wat onze uitgangspunten voor de komende periode zijn. Ons motto is dit keer SAMEN + WERKEN aan een mooie gemeente.

Samen+Werken aan de Toekomst in 2014(woorden)

 

1.     Zorg 

Meedoen in de maatschappij

De PvdA zet zich in om inwoners met een zorgvraag of beperking alle kansen te bieden op een actief leven in de samenleving. Zij schenkt daarbij speciale aandacht aan wonen, het vinden en behouden van werk, vervoer, onderwijs en vrijetijdsbesteding.

Mantelzorg is zorg voor elkaar

Iedereen verdient de zorg die nodig is! In het proces van decentralisaties speelt mantelzorg een belangrijke rol. Steeds meer en steeds vaker zullen zorgvragers een beroep gaan doen op mantelzorgers uit hun directe omgeving. De PvdA vindt het belangrijk dat mantelzorgers ondersteund worden in hun taak. Mantelzorg is belangrijk, maar we mogen mantelzorgers niet overvragen.

Meer maatwerk in de zorg

De PvdA vindt het de rol van de gemeente om maatwerk te leveren. Het gaat daarbij om beter te kijken naar wat de noodzaak is van hetgeen wordt gevraagd. Er mag best gekeken worden naar (gedacht worden aan) inkomensafhankelijke eigen bijdragen. Dát is solidariteit!

Extramurale zorg: sociaal en rechtvaardig

De gemeente dient zicht te hebben én te houden op de behoefte van de zorgvrager thuis. Daarbij is een evenwichtige samenhang nodig tussen dagbesteding, thuiszorg, mantelzorg en eigen kracht. Samen met het Burgerpanel (monitoring) en met Vraagwijzer (ombudsfunctie) dient de gemeente toe te zien op een sociale en rechtvaardige uitvoering.

Eén cliënt, één dossier, één aanpak

Om samenhang te krijgen in het aanbod van verschillende instellingen, streeft de PvdA naar een helder en toegankelijk aanbod voor de cliënt. Daarbij is de zorgcoach het aanspreekpunt. De coach werkt vanuit het principe: ‘één cliënt, één dossier, één aanpak’.

Preventie met bundeling van krachten

Naast het bieden van ondersteuning bij de zorgvraag, is er veel aandacht nodig voor preventie. Door verschillende organisaties en vormen van kennis bij elkaar te brengen, worden er programma’s aangeboden op het gebied van gezondheidsbevordering. Een voorbeeld hiervan is ‘meer bewegen”.

Signaleren doen we samen in de wijk

De PvdA wil een verdere versterking van de signalerende functie in de wijk. Samenwerking tussen de hulpverleners (Wijkzuster, Buurtpreventie, Wijkagent e.a.) leidt tot een beter zicht op probleemsituaties.

Loon naar werken

Zorg dient een maatschappelijk belang, dus moeten we zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen. Dit betekent dat we van zorgleveranciers verwachten dat ze een maatschappelijk verantwoord beloningsbeleid voeren, met goede salarissen en arbeidsvoorwaarden op de werkvloer en geen ongepast hoge beloningen aan de top. De PvdA vindt dat dit ook een rol moet spelen bij aanbestedingstrajecten.

 

2.     Wijk & Wonen 

Bouwen naar behoefte

De PvdA wil dat nieuwe woningen naar behoefte worden gebouwd: betaalbaar en toegankelijk, in elk opzicht.

Duurzaam wonen in de toekomst

De PvdA streeft naar duurzaam wonen. Dit geldt voor zowel materiaalgebruik en omgaan met energie als voor levensloopbestendigheid. Voor alle bewoners biedt Bergen op Zoom een passend aanbod. Het voortzetten van de startersleningen en bouwen van woningen naar behoefte, past in deze lijn.

Voorzieningen in de buurt

De PvdA vindt dat er voldoende voorzieningen in de buurt moeten zijn. Het voorzieningenniveau is daarbij afgestemd op de behoefte van de bewoner binnen de mogelijkheden van de markt: winkels, zorg sport/recreatie en openbaar vervoer.

Leefbaar wonen begint in de wijk

–         Het beleid om bestaande wijken op te knappen wordt met kracht voortgezet.

–         De PvdA wil meer ruimte in de wijk en buurt voor startende ondernemers

–         De beeldkwaliteit en de uitstraling op zowel bezoekers als eigen inwoners hoort op een hoog niveau.

–         De PvdA wil een effectieve aanpak van zwerfvuil

–         Kunst hoort thuis in de openbare ruimte van elke wijk

–         Meer aandacht voor bewegen en sport in de buurt.

 

3.     Werk & Scholing 

Startmotor voor ondernemers

Bergen op Zoom is een ondernemende gemeente. Zij faciliteert en adviseert startende ondernemers door hen onder andere te ondersteunen bij het vinden van goede huisvesting. Dat kan door creatieve oplossingen te zoeken voor langdurig leegstaande panden; zo wil de PvdA een nieuw Starterscentrum in Gageldonk. Verder wil de PvdA de administratieve lastendruk voor ondernemers, waar het kan, zoveel mogelijk beperken.

Werk is de beste armoedebestrijding

Betere samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid bevordert re-integratie. Met een stageplaats doet een werkzoekende ervaring op en bereidt hij/zij zich voor op een toekomstige baan. Voor werkgevers bestaan aantrekkelijke regelingen. Werk is de beste armoedebestrijding. Het stimuleren van werkgelegenheid doen we onder andere door:

–         Startsubsidies aan ondernemers bij het aannemen van langdurig werklozen.

–         Sociale Return On Investment (SROI) inzet van gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

–         Versterking van het Werkgeversservicepunt.

–         Meer gebruik van bestaande structuren zoals “Stichting Samen voor BoZ en Steenbergen”, werkgeversorganisaties, vakbonden en ondernemersverenigingen.

Aantrekkelijke Vesti(gi)ngstad

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven creëren we door een combinatie van een goede infrastructuur, goede stedelijke voorzieningen, voldoende ruimte voor ontspanning en onderwijs dat aansluit op de behoeften van werkgevers.

Bedrijventerreinen

Het (her)ontwikkelen van bedrijvenlocaties wordt regionaal afgestemd, met aandacht voor het type bedrijvigheid en de inpasbaarheid. Het zuidelijk deel van de Auvergnepolder biedt kansen voor duurzame biobased initiatieven. Detailhandel hoort thuis in de kernwinkelgebieden, niet op bedrijventerreinen. De binnenstad van Bergen op Zoom heeft bovendien een bijzondere toeristische recreatieve waarde, die nog verder versterkt kan worden. Leegstand van winkelpanden dient aangepakt en voorkomen te worden; het veranderend winkelgedrag van consumenten (internetaankopen) vraagt om een gerichte benadering.

Een goede start

Goed onderwijs vormt de basis van persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk daarbij zijn de voor-en vroegschoolse educatie, de verlengde schooldag en maatschappelijke projecten. Zo houden kinderen met een ontwikkelingsachterstand gelijke pas met hun leeftijdsgenootjes.

Geen schoolverlater zonder diploma

Schoolverzuim en schooluitval worden krachtig aangepakt. Samenwerken van de drie O’s (onderwijs, ondernemingen en overheid) én een hechte aansluiting van het voortgezet onderwijs op mbo/hbo/wo, zorgen voor betere startkwalificaties. In de regio is vooral behoefte aan opleidingen op het terrein van de procesindustrie, technische beroepen en maintenance.

 

4.     Veiligheid 

Veiligheid maken we sámen!

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een leefbare gemeente. En die veiligheid maken we sámen!

Gemeente, politie, verenigingen, buurtpreventie, verhuurders en bewoners trekken gezamenlijk op bij maatregelen die de veiligheid versterken. Zoals:

–         Samenwerking tussen organisaties binnen het Veiligheidshuis

–         Veiligheid in en rondom sportvelden, scholen en verenigingsgebouwen

–         Werken aan verkeersveiligheid met een goede bestrating en straatverlichting, snelheidsbeperkende maatregelen in woongebieden en een optimale verkeersafwikkeling.

–         Aanpak van overlast (drugs, bewonersoverlast, ongedierte, vervuiling, etc)

–         Veilig uitgaan

–         Voortzetting van project Courage, met meer aandacht voor de aanpak van de georganiseerde misdaad.

Drugs

Sinds de sluiting van de coffeeshops is de verkoop van softdrugs meer in het onzichtbare circuit gekomen. Bij aanpak van illegale (straat)handel dienen we geen enkele mogelijkheid uit te sluiten. Dit vraagt om een brede heroverweging van het bestaand beleid. De teelt van wiet in gemeentelijk beheer dient nader onderzocht te worden.

 

5.     Duurzaamheid 

Doorpakken op duurzaamheid

De ingezette lijnen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden met kracht voortgezet. Voorbeelden zijn:

–         Van afval naar grondstof, met tariefsdifferentiatie (Diftar).

–         Duurzaam bouwen

–         Biobased economy

–         Milieueducatie, met versterking van de gerealiseerde bezoekerscentra: Stayokay en Kraaijenberg.

–         Energiebewuste projecten

–         Aandacht voor non-fossiele energiebronnen (zoals zonnepanelen)

–         Duurzame mobiliteit, met E-laadpunten

–         Stadslandbouw

Verantwoord omgaan met natuur en milieu betekent zorg voor mens, groen én dier. Wij willen een nota Dierenwelzijn. Wie goed doet goed ontmoet: de gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld als het om duurzaamheid gaat.

6.     Financiën

Financieel eerlijk en betrouwbaar

Beloftes maken schuld. Een (te) grote onzekerheid over landelijk beleid en de financiële risico’s met betrekking tot het grondbedrijf, vragen om terughoudendheid. Voor de PvdA zijn transparantie en een sociale verdeling van de lasten (en de lusten) volgens het draagkrachtprincipe te allen tijde leidend. Arbeid geldt als de beste oplossing voor armoede en alle maatregelen zijn hierop gericht.

Sociaal beleid werkt alleen als we eerlijk met de beschikbare middelen omgaan. Fraude en oneigenlijk gebruik worden met kracht bestreden.

Mensen boven stenen

De PvdA vindt dat mensen altijd boven stenen gaan. Wanneer de verslechterde kwaliteit van gebouwen ook de mensen gaat raken  zet de PvdA, samen met woningcorporaties en eigenaren, in op aanpak van woningen en wijken.

Minimabeleid

De zwakkeren in onze samenleving krijgen een steun in de rug door voortzetting van het bestaande sociale minimabeleid, inclusief kwijtschelding van de gemeentelijke lasten voor de minima.

Verdelen naar draagkracht

Wij zijn voorstander van inkomensafhankelijke bijdragen. Zo ondersteun je als overheid de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Dit vinden wij wenselijker dan een lat leggen op een bepaald inkomensniveau, omdat er dan mensen buiten de boot vallen die het eigenlijk ook erg goed kunnen gebruiken. Op die manier blijft werken ook lonen (armoedeval).

Sociaal geld niet anders besteden

Geld dat bedoeld is voor zorg en maatschappelijke ondersteuning dient daarvoor ingezet te worden. Ongebruikte gelden blijven daarom beschikbaar voor deze doelen.

Heffingen in balans

Omdat we heel goed beseffen dat we al het nodige vragen van diegenen met de “sterke schouders”, spannen we ons in om de lastendruk voor de burger niet te verhogen. Bij eventuele noodzakelijke lastenverhogingen zal samenhang gezocht worden tussen de afvalstoffenheffing, OZB en rioolbelasting.

*De Rioolheffing kan omlaag door het verlagen van de rekenrente naar 4%. Dat betekent echter een extra tekort op de begroting. Dit kunnen we compenseren door een bescheiden verhoging van de OZB. Dat betekent dat per saldo voor het overgrote deel van onze bewoners het totaal aan gemeentelijke lasten omlaag kan.

Subsidiebeleid

Gelet op de ‘eigen kracht’ van de burger, vragen we meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van verenigingen en instellingen die zich met Kunst, Cultuur en Sport bezighouden. De gemeente neemt nu nog te vaak een regisserende rol op zich ten opzichte van organisaties en vrijwilligers. Bemoeizucht van de gemeente kan op termijn schadelijk zijn voor het animo van organisatoren en vrijwilligers. Voorzichtigheid en terughoudendheid zijn daarom geboden.

Gemeentelijke reserves: meer vlees op de botten

We werken verder aan een gezondere financiële positie van de gemeente door een scherpe interne controle en een stevige positie van de gemeenteraad. Op die manier worden risico’s tijdig onderkend en kunnen ook voorzieningen worden getroffen. Hierbij zullen ook steeds maatregelen die tot nóg meer efficiency van de bedrijfsvoering leiden worden meegenomen. Met name door samenwerking met andere gemeenten en diensten in de regio kunnen we besparen op uitvoeringskosten. We blijven alert op (Europese en provinciale) subsidiemogelijkheden.

Zo vangen we tegenslagen zoveel mogelijk op, zonder dat dit direct invloed heeft op de portemonnee van onze inwoners.

 

7.     Sport en cultuur

Evenementen en activiteiten

De gemeente Bergen op Zoom kent een rijk en veelzijdig verenigingsleven. Sport en cultuur hebben een belangrijke maatschappelijke en economische functie en dragen bij tot een sterk woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles wordt voornamelijk gedragen door vrijwilligers. Het is van belang dat de gemeente dit blijft ondersteunen en faciliteren met een actief aanmoedigingsbeleid zonder overbodige regeldruk.

Let wel: betrokkenheid versterkt maar bemoeizucht verlamt! 

Subsidies: voor wat, hoort wat

Ook voor verenigingen geldt: subsidies en steun worden alleen nog gegeven met een tegenprestatie. De activiteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Het accent ligt op faciliteren; subsidiëren is geen doel op zich.

Sport en onderwijs horen bij elkaar

Om sporten toegankelijk te maken stimuleren wij meer samenwerking tussen sportverenigingen en scholen.

Verdere aandachtspunten voor de komende bestuursperiode

–         Plaatselijke kunstenaars ondersteunen en faciliteren.

–         CKB/De Maagd en Het Markiezenhof verder verzelfstandigen.

–         Cursusgelden CKB zo mogelijk naar draagkracht.

–         Zwembaden behouden voor de gemeente maar niet noodzakelijk in eigen beheer.

–         Versterken van culturele economie.

–         Behoud van cultureel en historisch erfgoed, ook immaterieel erfgoed (Bergse cultuur) met aandacht voor archeologische en ‘verborgen’ historische elementen.

–         Het vestingverleden van Bergen op Zoom zichtbaar maken en houden: verdedigingswerken (ook ondergronds) zoveel mogelijk behouden en integreren in nieuwbouw.

–         Citymarketing vooral vanuit de samenleving. De gemeente heeft hierin vooral een ondersteunende rol. 

 

8.     Regionaliseren 

Bergen op Zoom ontkomt niet aan samenwerking met andere gemeenten binnen regionaal verband. Er zijn al tal van samenwerkingsverbanden De vraag is niet langer óf we gaan samenwerken, maar hoe! 

Samen staan we sterk

We kennen samenwerking op uitvoering en samenwerking op meer strategisch gebied. Op de Brabantse Wal werken we, vooral op uitvoering en bedrijfsvoering, nauw samen met onze buurgemeenten Steenbergen en Woensdrecht. Voor een sterke strategische positie in de regio is ook de samenwerking met Roosendaal van belang. Als gemeenten met een regiofunctie kennen we vergelijkbare opgaven.