Algemeen bestuurslid en campagne coordinator

Flip Aertssen

Vice-voorzitter
Flip Aertssen

Over Flip Aertssen

aertssenpha@planet.nl

MILIEU, STAD  en RUIMTE

Kerncentrale Doel  

Bergen op Zoom ligt binnen de invloedsfeer van de kerncentrale in Doel (België) . Een veilige werking van de kerncentrale is niet gewaarborgd en daarom een gevaar voor de bewoners van Bergen op Zoom en de wijde omgeving. De PvdA vindt dat deze kerncentrale zo spoedig mogelijk moet sluiten.

Klimaatbestendige stad

Om de stad in de toekomst minder kwetsbaar te maken voor verwachte extreme weersomstandigheden (hitte, hevige regenval), moet water en klimaat onderdeel zijn van  ruimtelijk ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn: meer groen en water in de openbare ruimte, grasdaken en minder (gesloten) verhard oppervlak. En verder: bewoners voorlichten en stimuleren van groen i.p.v. verharding in de tuin, afkoppelen van regenwater etc. Vaak kunnen meerdere doelen gecombineerd worden, zoals een aantrekkelijke wijk, toerisme en recreatie. (voorbeelden:  open Kaai, ontwikkeling Waterschans, waterspeelplaats etc.).

Vrachtverkeer uit woonstraten

De overlast van (doorgaand) vrachtverkeer neemt op veel plaatsen in de stad toe. De uitstoot van fijnstof is een gevaar voor de volksgezondheid. Bovendien zorgt het vrachtverkeer op diverse plaatsen voor gevaarlijke situaties en geluidshinder. De PvdA vindt dan ook dat zo nodig met vrachtwagenverboden de overlast moet worden bestreden.

Fietsers verdienen meer ruimte

Meer ruimte voor fietsen is nodig om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en de klimaatdoelen van Parijs te halen. Bergen op Zoom moet een fietsvriendelijke stad worden!  De PvdA vindt dat bij de aanleg van fietspaden, fietsroutes en kruispunten primair naar het fietsgebruik moet worden gekeken. Voor scholieren moeten er veilige fietsroutes komen. Nabij of aan de Grote Markt moet een gratis overdekte fietsenstalling komen. Doel: Bergen op Zoom fietsstad in 2022!

Markiezaten

In het gebied ten noorden van de Markiezaatsweg is er volop ruimte voor sociale woningbouw maar ook voor kleine woningen (Tiny houses) en tijdelijke woningen om de druk op de woningmarkt op te vangen.  De PvdA vindt wel dat in het gebied ten zuiden van de markiezaatsweg de natuur zich verder moet ontwikkelen en dat daar geen ruimte is voor woningbouw.

Binnenstad

Door leegstand loopt de belevingswaarde van de binnenstad hard achteruit. Deze leegstand moet desnoods met sancties worden aangepakt. Het bestemmingsplan moet flexibeler worden, waardoor functieveranderingen sneller mogelijk worden. Het is tijd voor een nieuwe totaal visie. Ook moet er een aantrekkelijke voetgangersverbinding komen tussen de woonboulevard/De Zeeland en de binnenstad. De PvdA wil ook een snelle aanpak van alle knelpunten in het Havenkwartier.