17 november 2018

PvdA Bergen op Zoom stuurt naar links bij

Hieronder vindt u ons betoog in de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad op 13 november.

Onze ingediende en gesteunde moties en amendementen vindt u onder het kopje “Moties


Vandaag nemen wij een besluit om al dan niet in te stemmen met de begroting 2019. Een begroting waarmee deze toch wel rechtse coalitie Bergen op Zoom op koers wil houden. De PvdA fractie stuurt graag naar links bij. Een linksere koers, met meer oog voor onze inwoners boven stenen. Een linksere koers met meer oog voor creatieve, innovatieve, toekomstbestendige oplossingen voor iedereen, met zo min mogelijke financiële risico’s voor onze mooie gemeente. Een linkse koers met oog voor een fijne toekomst voor allemaal.

De PvdA stuurt naar links bij wanneer het gaat om democratische vernieuwing. De PvdA is van mening dat wij als lokale overheid het voortouw dienen te nemen als het gaat om het in beweging brengen van nieuwe democratische processen. Het is in de ogen van de PvdA noodzakelijk dat de gemeente Bergen op Zoom de komende jaren voldoende middelen ter beschikking stelt om democratische vernieuwing en burgerparticipatie een volwaardige kans te geven. We verzoeken het college, middels een motie, bij het beleidskader te komen met een voorstel voor structurele dekking voor democratische vernieuwing.

De PvdA blijft zich ook na de oordeelsvormende vergadering zorgen maken over het sociaal domein. De beschikbare budgetten staan onder druk terwijl het college 1,5 miljoen euro uittrekt voor innovatieve en kansrijke cross-overs voor het sociaal domein. Wat deze innovatieve en kansrijke cross-overs concreet zijn, hoe het plan van aanpak eruit gaat zien en welke stakeholders hierbij betrokken zijn, blijft voor de PvdA een groot vraagteken.

Zolang deze cross-overs maar nooit, maar dan ook nooit gaan van de toegankelijkheid, de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg.

Het Huis van Morgen en het Care Innovation Centre spelen een belangrijke rol bij de innovaties in zorg. De financiering van het Care Innovation Centre staat onder druk. Daarom dient de PvdA fractie een motie waarin het college wordt verzocht tot overleg met omliggende gemeenten en stakeholders om het Care Innovation Centre in stand te houden.

De PvdA blijft van mening verschillen met het college wat betreft de torenhoge ambities op het gebied van sociale samenhang en sociale veerkracht. Meer taken naar onze partners WijZijn, de Fitfabriek en het Doecentrum, maar ze moeten het doen met dezelfde hoeveelheid middelen. De PvdA houdt de komende maanden scherp in de gaten wat er met deze instanties gebeurt.

De haren van de PvdA gaan overeind staan bij de meedoen-, leer- en werkplicht van deze toch wel rechtse coalitie. Mensen verplichten tot vrijwilligerswerk, gaat tegen het principe van vrijwilligerswerk in. Het is juist van belang dat we de inwoners weten te motiveren, te activeren. Om vanuit eigen energie, om vanuit eigen motivatie, om vanuit eigen wil een vrijwillige bijdrage te leveren om onze gemeente een stukje mooier te maken.

De PvdA mist de ambitie van het college op het gebied van armoedebestrijding en armoedebeleid. Slechts een doelstelling, een zin is gewijd aan het armoedebeleid. En dat is teleurstellend, voorzitter! In een stad waar elke week nog lange rijen zijn bij de voedselbank.

De PvdA stuurt links bij wanneer het gaat om vroegsignalering en preventie. Enerzijds middels met een motie waarbij we als Bergen op Zoom actief inzetten op een rookvrije generatie. Een motie waarbij we actief aan de slag gaan om onze kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee-) roken door ze te laten opgroeien in een rookvrije omgeving.

Anderzijds dienen wij samen met het CDA een motie in, om te onderzoeken of net als in Roosendaal en Tilburg een pilot jongeren en schulden op te zetten. In deze pilot werken jongerenwerk, de Kredietbank en de gemeente samen om jongeren binnen drie jaar uit de schulden te halen.

Preventieve maatregelen zorgen er voor dat onze inwoners leren om te gaan met bijvoorbeeld hun beschikbare middelen. In plaats van dat hun uitkering en hun premies ten faveure van huur voor de woningbouwcorporatie worden ingehouden. Coalitie, u lost daarmee in de ogen van de PvdA geen problemen mee op! Stel u zit in de situatie, voorzien in de levensbehoeften voor uw kinderen of huur betalen. Waar zou u voor kiezen?

Met de afname aan de uitgifte van gronden aan bedrijven, de slechte score op het gebied van werkgelegenheid (Atlas voor gemeente), een lage bereikbaarheid van banen ten opzicht van andere gemeente wordt het tijd dat het college hard aan de slag gaat met de duurzame ontwikkeling van de Auvergnepolder. Of heeft u al een andere locatie van 65 hectare voor deze biobased bedrijvigheid?

De Bergse binnenstad blijft de PvdA zorgen baren. Na 1,5 miljoen euro aan investeringen en het uitblijven van de beroepenspeelplaats en City Service Punt wordt er 2,5 ton gevraagd voor de aanpak van onze Bergse Binnenstad. Terwijl onze budgetten op het sociaal domein onder druk staan!

De PvdA vraagt aandacht voor het wonen naar behoefte. Op dit moment is er te weinig ruimte om naar behoefte te bouwen, te weinig ruimte voor burgerinitiatief op dit gebied. De wetgeving (de Woningwet) is veranderd en de omgevingswet komt er aan. De uitgifte van grond voor woningbouw neemt af. Bovendien heeft Bergen op Zoom te maken met leegstand in de binnenstad, maar in de toekomst ook leegstand in het buitengebied.

Deze ontwikkelingen bieden kansen om te komen tot nieuwe woonvormen, kansen om levensloopbestendig te bouwen, kansen om collectief particulier te bouwen en kansen om duurzaam te bouwen. Daarom dienen wij samen met GroenLinks een motie waarin het college wordt verzocht om voorafgaande aan de behandeling van het beleidskader 2020 aan te geven hoe de energie uit de samenleving t.a.v. alternatieve woonvormen (CPO) wordt gestimuleerd en wordt vastgehouden.

De schuldenpositie van Bergen op Zoom is het afgelopen jaar met 10% toegenomen, naar ruim 233 miljoen euro. Onze solvabiliteit, het vermogen om incidentele klappen en tegenvallers, daalt steeds verder. Ondertussen speelt deze toch wel rechtse coalitie voor sinterklaas.

  • 3 miljoen in het suikerlab, waarvan nog onduidelijk is of de HAS komt.
  • 4,2 miljoen voor Eventum dat door de vertraging 1,2 miljoen duurder uitvalt,
  • Miljoenen voor het opknappen van zwembad De Schelp.
  • En als het nog even kan, het opknappen van het stadskantoor en de aanpak van Plein 13

Om uw cadeautjes te betalen, verkoopt u uw eigen vermogen (gronden en vastgoed). Met een mogelijke rentestijging van 2,5 miljoen euro in zicht, worden dan uw cadeautjes, de toenemende schuld op onze inwoners worden afgewend? Deze ontwikkeling hangt als een zwaard van Damocles boven onze bevolking. De PvdA verlangt op dit punt duidelijkheid van het college

Tot slot willen aandacht vragen voor het tweede concernbericht, specifiek de gunning rondom de afbouw van het Eventum. De raad is niet actief, niet proactief geïnformeerd over het bedrag van de krediet en de gunning. Vanaf 100.000 euro had u naar ons terugkomen. Ook is er achteraf geen kredietaanvraag gedaan. De raad wordt nu voor een voldongen feit geplaatst. Waarom bent u niet gekomen met een spoedbesluit naar de raad gekomen?

Het college mag worden geacht om zich aan de eigen verordening te houden en eigen toezegging tot actieve informatie te houden. Het college heeft in de ogen van de PvdA voldoende tijd gehad om zich hierover te beraden. Het is nu te laat om het college nu nog een opdracht mee te geven.