Door Adam Ahajaj op 28 april 2017

Collegevragen: werkenden in de cultuursector in onze gemeente

De Bergse PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan de burgemeester en wethouders over werkenden in de cultuursector in onze gemeente

 Geacht College,

Naar aanleiding van een advies, geschreven door de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC), schrijven wij u deze brief. In het advies van deze belangrijke adviesraden wordt ingegaan op de huidige staat van onze cultuursector. Specifiek gaat het over de positie van werkenden in deze cultuursector.

De strekking van het advies is duidelijk; er moeten flink wat maatregelen genomen worden om de positie van werkenden in de cultuursector te verbeteren, anders dreigt een deel van deze creatieve sector in Nederland af te sterven. Hier ligt ook een rol voor de gemeenten, de overheid wordt gevraagd te investeren in een bloeiend cultureel leven.

De bezuinigingen vanaf 2010 hebben ervoor gezorgd dat de cultuursector is verzwakt. Bij ongewijzigde omstandigheden dreigt verdere uitholling van de culturele en creatieve sector, aldus de raden.

Concrete maatregelen die worden genoemd ter verbetering van de situatie zijn het creëren van nieuwe afzetmarkten en het beter organiseren van de belangenorganisaties lokaal.

Om deze maatregelen succesvol te kunnen doorvoeren is inzet nodig afkomstig uit verschillende hoeken. Naar de mening van de Partij van de Arbeid speelt, in lijn van het advies, ook de lokale politiee een belangrijke rol in dit proces. Voorbeelden van stappen die de lokale politiek zou kunnen nemen zijn;

  • Het actief ondersteunen van initiatieven uit culturele en/of creatieve hoek, op welke manier dan ook.
  • Het bij elkaar brengen van personen, bedrijven en/of organisaties die actief zijn in de cultuursector.
  • Het zelf initiëren van culturele projecten die kunnen bijdragen aan meer samenhang in onze gemeente, met behulp van de cultuursector.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling stellen wij het College de volgende vragen;

  • Is het College van plan om het hierboven beschreven advies mee te nemen in haar cultuurbeleid, en zo ja, op welke manier?
  • Heeft het College op dit moment de cultuursector in onze gemeente goed in zicht en op welke manieren staat het college eventueel in contact met deze sector?
  • Welke initiatieven heeft het College de afgelopen jaren gesteund in de cultuursector, en op welke manier?

Graag zien we het antwoord tegemoet volgens de art 39-procedure van het Reglement van Orde.

Namens de gehele PvdA-fractie,

Met sociale groet,

Adam Ahajaj

Duo-raadslid Partij van de Arbeid, commissie Burger & Bestuur

Art. 39-brief cultuursector

 

 

Adam Ahajaj

Adam Ahajaj

Beste inwoner van Bergen op Zoom, beste Bergenaar, Samen Samen staan we sterker, dat is mijn stellige overtuiging. Daarom zal ik mij als raadslid inzetten voor een Bergen op Zoom waarin we naar elkaar omkijken. Discriminatie, armoede en andere vormen van uitsluiting zal ik keihard bestrijden. Ik ga voor een gemeente waar eenheid en diversiteit

Meer over Adam Ahajaj